Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Peneraju Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang Kompeten, Inovatif dan Berintegriti

Daftar Maklumat Dokumen Pekeliling

2017
Pekeliling
Pekeliling Perkhidmatan Awam Negeri Sabah ini bertujuan untuk memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk menerimapakai keputusan Kerajaan Persekutuan mengenai pindaan skim perkhidmatan Penolong Pemelihara Hutan, Renjer Hutan, Pengawas Hutan, Pembantu Operasi dan Pembantu Awam yang sedang berkuat kuasa selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2014.
PPNS Bil. 8/2017
JPAN(S): CC.111/93 KLT. 21
29-09-2017
Perkhidmatan
Digunapakai