Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Peneraju Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang Kompeten, Inovatif dan Berintegriti

Daftar Maklumat Dokumen Pekeliling

2017
Pekeliling
Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk menambahbaik Peraturan 51, Bahagian II (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, tentang kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat. Panduan ini dikeluarkan selaras dengan Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bil. JPA(S)(K)223/4/4 JLD.4(6) bertarikh 5 September 2017.
PPNS Bil. 9/2017
JPAN : 700-3/1 JLD.2(45)
25-10-2017
Gaji
Digunapakai